• Diensten
 • Over PyraSied
 • nl
 • Waar ben je naar op zoek?
  Grootste voorraad acrylaat in NederlandAcrylaat voor professionalsVoorloper op het gebied van gerecycled acrylaat

  Leveringsvoorwaarden

  1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen, alsmede uitvoering van werk, kortom op alle door ons gesloten overeenkomsten.
  • Bestellingen en opdrachten worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
  • Deze voorwaarden betekenen buitenwerkstelling van (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  2. Aanbiedingen
  • Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  • De verantwoordelijkheid van de beoordeling of een product geschikt is voor de toepassing ligt bij de afnemer en/of gebruiker. Wij aanvaarden, behalve in geval van grove schuld of opzet anderzijds, geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door of bij gebruik (welk ook) van het product door de opdrachtgever of een derde.
  • Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolkomenheden in gegevens, tekeningen etc. ons door of namens de opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij zijn niet verplicht de van de opdrachtgever of middels hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsten en mogen op de juistheid daarvan afgaan. Onze opdrachtgever zal ons vrijwaren voor eventuele, uit bedoelde onjuist- of onvolkomenheden voortkomende aanspraken van derden.
  • Voor ontwerpen die PyraSied maakt in opdracht van de afnemer behouden wij ons uitdrukkelijk het intellectuele eigendom voor.

  3. Prijzen en levering
  • Alle prijzen gelden voor levering af fabriek en exclusief verpakking en BTW tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden die invloed op de kostprijs hebben, zoals veranderingen in de invoerrechten, belastingen, prijzen van grondstoffen enz. dan kunnen we de opgetreden prijsfluctuatie met onze opdrachtgever verrekenen.
  • Wij zijn niet verplicht aangeboden goederen te leveren die door onze fabrikanten na onze aanbieding uit hun leveringspakket zijn verwijderd en/of toch niet maakbaar blijken te zijn, om welke reden dan ook. Ook zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen hiervan voor onze afnemer of derden.
  • Alleen de levertijd vermeld in onze opdrachtbevestiging is bepalend. Wegens overschrijding van de levertijd zijn wij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, niet tot schadevergoeding gehouden. Ook kan van geen enkele vorm van schadeloosstelling of tegemoetkoming in vervolgschade bij de opdrachtgever of derden sprake zijn.

  4. Orders
  • Een order is voor ons slechts bindend voor zover zij door ons schriftelijk en zonder voorbehoud is aanvaard en bevestigd. Het vorenstaande geldt tevens voor nadere wijziging(en) van bestaande overeenkomsten.
  • Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door onze opdrachtgever worden opgegeven of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten, alsmede het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze opdrachtgever.
  • Bij wijzigingen van de hoeveelheden is de oorspronkelijk bevestigde eenheidsprijs niet meer bindend en kunnen ook meerkosten berekend worden i.v.m. wijziging samenstelling kostprijs van het product (b.v. transportkosten).
  • Annulering of wijziging van de order zijdens de opdrachtgever is slechts bindend na schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds.
  • Bij klantspecifieke aanmaak/productie bij onze fabrieken wordt meestal batchgewijs gewerkt. Het is niet te voorspellen of en in hoeverre productie lukt. Wij wijzen in dezen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid (ook voor vertraging) af. De norm is dat de fabriek de eerste en tweede keus uitlevert en de klant deze accepteert. De tweede keuze platen worden passend gefactureerd.

  5. Bepalingen omtrent het product
  • Op alle door ons geleverde halffabricaten gelden de in onze datasheets of in die van onze leveranciers vermelde toleranties. Op alle maakproducten gelden de toleranties zoals in kunststof gebruikelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Voor kleurafwijkingen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid indien deze niet groter zijn dan kleurnuances. Aangezien de meeste kunststoffen een diktetolerantie vertonen is kleurtolerantie samenhangend met de diktetolerantie een materiaaleigenschap en kan deze nooit reden zijn voor weigering of ingebrekestelling e.d.

  6. Vrijwaring tegen aanspraken van derden
  • In geval van fabricage of levering van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, door ons van onze opdrachtgever ontvangen of via hem van derden, neemt onze opdrachtgever de volledige garantie op zich, dat door de vervaardiging en/ of de levering van die artikelen geen octrooi-, merken- of gebruiksrechten of handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart onze opdrachtgever ons tegen alle eventueel jegens ons geldend te maken aanspraken.
  • Indien een derde op grond van enig beweerd recht als zojuist bedoeld tegen vervaardiging en/ of levering bezwaar maakt, zijn wij zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken c.q. op te schorten en vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd onze aanspraken op eventuele verdere schadevergoedingen jegens onze opdrachtgever zonder dat we zelf tot enige schadevergoeding jegens hem gehouden zijn.
  • Wij zijn verplicht de opdrachtgever terstond in kennis te stellen van de bij ons binnen gekomen bezwaren tegen de vervaardiging en/of levering van het betreffende artikel.

  7. Reclames
  • Reclames over eventueel onjuiste uitvoering van orders, over de kwaliteit, over maatvoering, aantallen of andere eigenschappen van geleverde goederen etc. moeten binnen acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht. Latere reclames worden door ons –behoudens het hiernavolgende – niet in behandeling genomen noch gehonoreerd.
  • Indien onze opdrachtgever door bijzondere omstandigheden niet in staat is de zending binnen gestelde tijd te controleren, kan hem op zijn schriftelijk verzoek binnen die tijd door ons schriftelijk een langere tijd worden gegund.
  • Indien tijdig is gereclameerd en de goederen materiaal- of fabricagefouten vertonen, zullen wij voor kosteloze reparatie of gehele of gedeeltelijke gratis herlevering (te onzer keuze) zorgdragen. Tot enigerlei verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot het vergoeden van eventuele (vervolg)schade.
  • Ook wanneer geleverde producten gebreken vertonen of onbruikbaar zijn en onmogelijk van ons kan/mag worden verwacht dat we alsnog goed leveren binnen de benodigde termijn zijn wij niet aansprakelijk voor enige (vervolg)schade.
  • Indien herlevering binnen die termijn kosten met zich mee zouden brengen die in geen verhouding staan tot de levering mag deze vorm van herlevering niet van ons geëist of verlangd worden.
  • Reclames voortkomend uit foutieve keuzes m.b.t. materiaal of product door opdrachtgever kunnen niet door ons gehonoreerd worden.
  • Voor de toepasselijkheid van onze producten aanvaarden wij nimmer enige aansprakelijkheid.
  • Wanneer na geruime tijd een klacht over het geleverde goed door de opdrachtgever wordt ingediend en wanneer deze door ons wordt erkend zal bij vergoeding, reparatie of herlevering door ons een door ons te bepalen bedrag in mindering worden gebracht in relatie tot de periode waarin het geleverde goed heeft gefunctioneerd en de gebruiksperiode waarvoor het product was ontworpen c.q. besteld.
  • Reclames worden zeker niet in behandeling genomen wanneer onze opdrachtgever op enigerlei wijze tot dan toe nalatig is gebleven aan zijn dan al bestaande verplichtingen jegens ons uit enige overeenkomst te voldoen. Het niet nakomen van de betalingsverplichting voor het product waarover gereclameerd is leidt tot het stopzetten van de behandeling van de reclame. Het toezeggen van het honoren van de reclame is het aangaan van een verplichting door ons aan opdrachtgever, waarmee dus zeker niet hem het recht is gegeven de al aangegane betalingsverplichting en termijn op te schorten.

  8. Betaling
  • Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vindt betaling plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting, te onzen kantore of door storting of overschrijving op onze bankrekening.
  • Eerste levering is altijd vooraf of onder rembours te betalen.
  • Bij grotere projecten of projecten met een lange looptijd zullen deelfacturen worden verzonden. We hebben uitdrukkelijk het recht projecten stop te zetten wanneer opdrachtgever de afgesproken termijnen niet nakomt, zonder dat wij aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de ten gevolge daarvan ontstane schade. Onzerzijds kunnen we optredende kosten zoals incourante voorraad, ruim- tebeslag en ingeplande, maar misgelopen uren wel doorberekenen aan de opdrachtgever.
  • Bij niet nakomen van de betalingsverplichting zijn we gerechtigd de algemeen vastgestelde, wettelijke handelsrente te berekenen. De wettelijke handelsrente bedraagt in 2015 8,05%.
  • Indien opdrachtgever 75 dagen na facturering nog steeds niet aan zijn verplichting jegens ons heeft voldaan moeten wij tot invordering overgaan. Vanzelfsprekend worden alle lopende orders dan ook gestopt en zeker wordt niets geleverd. Wij zijn op dat moment van alle aangegane verplichtingen jegens de tekortschietende opdrachtgever ontslagen.
  • Bij verzuim van de opdrachtgever komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor zijn rekening. Onze incassokosten bedragen in ieder geval 14% van de hoofdsom.

  9. Eigendomsvoorbehoud
  • Zolang onze opdrachtgever geen volledige betaling heeft gedaan blijven geleverde goederen ons eigendom, totdat het factuurbedrag (eventueel te vermeerderen met de wettelijk toegestane rente) volledig is betaald. Ingeval onze opdrachtgever enige verplichting uit welke overeenkomst met ons dan ook met betrekking tot uitvoering van werk of verkoop van goederen jegens ons niet nakomt, zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden kan worden, onverminderd ons recht tot vorderen van schade, gederfde winst, rente en kosten.

  10. Toepasselijk recht
  • Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van procedure komt rechtsmacht toe aan de rechtbank of het kantongerecht in de plaats van onze vestiging.

  11. Deponering
  • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden op 19/5/2015.
  • Inschrijvingsnummer van PyraSied BV is 01043736. Algemene leveringsvoorwaarden PyraSied BV